Espe Forsamlingshus

Vi leverer rammerne om en god fest ...

Vedtægter for foreningen Espe Forsamlingshus

§1

Foreningens navn er Espe Forsamlingshus.

 

§2

Foreningens formål er at virke som møde og samlingssted for Espe og omegns beboere - herunder foreningsaktiviteter, idræt og private sammenkomster.

 

§3

Som medlem kan optages enhver borger i Espe og omegn.
§3 ”Espe og omegn”er rettet til ”Faaborg-Midtfyn Kommune” på generalforsamlingen 16. juli 2021

 

§4

Ejerforhold: Selvejende institution.

Medlemmer har ingen andel i foreningens formue.

For foreningens forpligtigelser hæfter alene dens aktivitet, idet hverken bestyrelse eller medlemmer hæfter personligt.

Ved opløsning overgår foreningens midler til almennyttige formål i Espe sogn.

Ændring 23. april 1989 vedr. ejerforhold er ændret således at selvejende institution er slettet.

 

§5

Den til foreningens drift nødvendige kapital søges tilvejebragt ved offentlige - eller private tilskud, medlemskontingent, indsamlinger og arrangementer samt udlejning af foreningens lokaler.

 

§6

Når et medlem lejer Espe Forsamlingshus, fratrækkes kontingent i lejens pris.

§6 er slettet på generalforsamling den 15. februar 2001.

 

§7

Regnskabsåret følger kalenderåret.

 

§8

Foreningen ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer.

Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen for 2 år ad gangen.

Hvert år afgår skiftevis tre og fire medlemmer.

Første gang tre medlemmer efter lodtrækning.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Bestyrelsen er bemyndiget til at nedsætte de udvalg, som den finder nødvendige, så arbejdet kan ledes og fordeles hensigtsmæssigt.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er mødt.

I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

 

§9

Der føres protokol over møderne.

 

§10

Bestyrelsesmøde afholdes når formanden, eller mindst 4 bestyrelsesmedlemmer mener det påkrævet.

 

§11

Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen.

Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt i første halvdel af februar måned.

Indkaldelse sker med mindst 14 dages varsel, og annonceres i den lokale ugeavis.

Valgbar er enhver, der har været medlem i mindst 6 måneder.

Beslutningen træffes ved almindeligt stemmeflertal.

Hvis det ønskes skal afstemning foregå skriftligt.

Dagsorden for generalforsamlingen:

1. Valg af dirigent.

2. Formandens beretning.

3. Kassererens fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse.

4. Kontingent for næstfølgende år fastsættes.

5. Behandling af indkomne forslag (sådanne skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen)

6. Valg af bestyrelse (2-årig periode)

7. Valg af 2 suppleanter (2-årig periode)

8. Valg af 2 revisorer (2-årog periode)

9. Eventuelt – herunder kan intet vedtages.

 

§12

Salg og pantsætning af ejendommen skal vedtages på genealforsamlingen.

 

§13

Vedtægtsændringer kan kun vedtages når mindst 2/3 af de mødte – stemmer for.

 

§14

Ekstraordinær generalforsamling afholdes når et flertal i bestyrelsen kræver det eller når mindst 1/3 af foreningens medlemmer skriftligt anmoder herom.

Annoncering som til ordinær generalfrosamling – dog med oplysning om dagsorden.

 

§15

Til foreningens opløsning kræves er flertal på 2/3 af de fremmødte medlemmer, og opløsningen skal vedtages på to af hinanden følgende generalforsamlinger, med mindst 3 – og højst 5 ugers mellemrum.

Nummer 2 generalforsamling er beslutningsdygtig – uanset fremmødte.

Således vedtaget på ordinær generalforsamling den 15. februar 2001.